Osobný program


 1. Základné právo na dôstojný život
 2. Spravodlivosť do justície
 3. Informatizácia na prospech občanov
 4. Rešpekt pre rodičova a deti v športe

1. Základné právo každého občana na dôstojný život – zastavenie zdierania ľudí sieťovými podnikmi a úžerníkmi

1.1. Základné právo každého občana na dôstojný život

Som za zakotvenie nového základného práva, práva každého občana na dôstojný život, priamo v Ústave SR, vrátane zakotvenia definície a materiálnych minimálnych kritérií, preukazujúcich a garantujúcich slušný a dôstojný život pre všetkých občanov.

1.2. Program proti úžere, na zastavenie nespravodlivých exekúcií a osobných bankrotov, potrestanie úžerníkov, odškodnenie obetí úžery z majetku úžerníkov

Legislatívne zmeny, ani opatrenia žiadnej z doterajších vlád, nesmerovali k odstráneniu následkov organizovanej úžery, ktorá tu bola tolerovaná viac ako jedno celé desaťročie, keď až v roku 2015 vláda pristúpila k zavedeniu pojmu úžera do Občianskeho zákonníka. Táto úprava však nepôsobí retroaktívne a platí iba až odo dňa jej účinnosti, teda vôbec nerieši odstránenie následkov organizovanej úžery, ktorá sa tu realizovala počas doterajších vlád. Počas tohto obdobia tisíce občanov pre drobné spotrebiteľské pôžičky prišli o svoje domovy, byty, iný majetok a často krát sa stali bez svojho zavinenia aj bezdomovcami.

Na odstránenie následkov organizovanej úžery predkladám :

Návrh systematického riešenia následkov organizovanej úžery v Slovenskej republike pozostávajúcej z nasledujúcich krokov

i. okamžité prerušenie všetkých exekúcií a konaní o osobných bankrotoch občanov, ktorí sú alebo boli zadlžení voči tzv. nebankovkám až do vyšetrenia legálnosti takýchto dlhov spôsobom uvedeným nižšie

ii. ustanovenie osobitného splnomocnenca vlády pre otázky úžery a nebankových spoločností , ktorý bude dohliadať na plnenie plánu odstránenia následkov úžery a koordinovať činnosť príslušných štátnych orgánov, najmä MS SR, MV SR, GP SR a súdov

iii. vyškolenie vyčlenených odborníkov z príslušných orgánov, t.j. MS SR, MV SR, GP SR a súdov vo veci právnej kvalifikácie v oblasti úžery, s osobitným zameraním na prípady páchania úžery ako organizovaného zločinu a prania špinavých peňazí.

iv. legislatívne zmeny za účelom vytvorenia vyššej motivácie páchateľov hospodárskych a majetkových trestných činov v rámci účinnej ľútosti dobrovoľne odstrániť následky ich protiprávneho konania, posunutím hranice účinnej ľútosti až do momentu podania obžaloby prokurátorom na súd, ktorá bude podmienená náhradou všetkej škody poškodeným občanom

v. realizácia intenzívnej vyšetrovacej činnosti príslušných zložiek PZ SR vo veciach podozrenia z páchania organizovanej úžery, najmä preskúmania tzv. zabezpečovacích prevodov práva ako aj iných prevodov nehnuteľností /formou mimosúdnej dražby, realizácie záložného práva, a pod./ za neprimerane nízku cenu

vi. v  prípadoch, kedy bude vyšetrovacou činnosťou zistené neprimerané obohatenie, urýchlená rozhodovacia činnosť orgánov činných v trestnom konaní, vrátane zabezpečenia majetku podozrivých

vii. neodkladná rozhodovacia činnosti súdov v týchto veciach, pričom náhrada škody bude priznaná poškodeným občanom v takýchto konaniach

viii. nahradenie škody občanom poškodeným organizovanou úžerou z majetku úžerníkov zabaveného v trestnom konaní.

ix. zastavenie exekúcií a osobných bankrotov na občanov, prípade ktorých bude preukázaná protiprávnosť ich dlhov voči nebankovkám a iným poskytovateľom úverov

1.3. Ochrana občanov v ich postavení spotrebiteľov tovarov a služieb

1.3.1. Ochrana spotrebiteľov na úrovni štátnych orgánov

Som za zriadenie osobitného „Úradu na ochranu spotrebiteľov“, ako ústredného orgánu štátnej správy v riadiacej kompetencii Ministerstva Spravodlivosti SR, s kompetenciami oprávňujúcimi účinne zasahovať proti zneužívaniu silnejšieho mocenského a ekonomického postavenia poskytovateľov základných, životne dôležitých, služieb a tovarov, najmä podnikov sieťových odvetví, ako sú vodárne, plynárne, elektrárne, lekárne, sieťové predajne, hypermarkety, predajcovia palív, dopravy, telekomunikačných služieb a pod.

1.3.2. Ochrana spotrebiteľov štátnymi orgánmi:

Som za presun agendy tzv. spotrebiteľských sporov zo súdov na novo vytvorený Úrad na ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľské spory, ktoré aj tak majú povahu sporov v správnom konaní, by boli rozhodované ako konania o sťažnosti, alebo iné obdobné konania v rámci administratívno-právneho konania, čo by prispelo k rýchlejšiemu vybavovaniu tejto agendy a súčasne by bol odťažený od tejto agendy celý súdny systém.

Som  za personálne obsadenie navrhovaného Úradu na ochranu spotrebiteľov osobami, ktoré preukázali v praxi svojou dobrovoľnou dlhodobou činnosťou záujem a úprimný úmysel pomáhať spotrebiteľom, teda najmä zástupcami tzv. spotrebiteľských združení.

Som za sprísnenie kritérií pre schvaľovanie cenotvorby Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a postavenie novo navrhovaného Úradu na ochranu spotrebiteľov kompetenciami nad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

1.3.3. Ochrana spotrebiteľov zákonným úpravami:

Som za zákonný zákaz diktátu sieťových poskytovateľov formou zákazu odmietnuť poskytnutie základných, pre život každého občana potrebných, služieb.

1.3.4. Ochrana spotrebiteľov súdnou cestou:

 • Som za zákonné zakotvenie práva spotrebiteľov jednostranne určiť spotrebiteľský rozhodcovský súd, ktorý bude o jeho prípade rozhodovať, tak aby sa spotrebiteľ tohto práva nemohol žiadnym spôsobom vzdať
 • Som za zakotvenie osobitného druhu skráteného konania v CSP, tzv. „spotrebiteľského platobného rozkazu“, v rámci ktorého si bude môcť občan – spotrebiteľ uplatniť voči poskytovateľom sieťových služieb a sieťovým predajcom tovaru právo na náhradu škody spôsobenej porušením jeho spotrebiteľských práv, najmä zneužitím svojho silnejšieho postavenia v rámci zmluvného vzťahu (diktovaním formulárových zmlúv a obchodných podmienok, a na základe nich napr. práva odpojenia spotrebiteľa za podmienok jednostranne určených poskytovateľom vo formulárovej zmluve), formou zjednodušeného súdneho konania, pričom poskytovateľ sa bude môcť z náhrady škody vyviniť iba ak preukáže, že škoda vznikla úmyselným konaním spotrebiteľa

1.3.5. Ochrana spotrebiteľov na Európskej úrovni:

Som za zakotvenie nového základného práva EU, a to práva každého občana členského štátu EU na dôstojný život, vrátane zakotvenia definície a materiálnych minimálnych kritérií, preukazujúcich a garantujúcich slušný a dôstojný život pre všetkých občanov – spotrebiteľov v rámci EU.

Za účelom garantovania slušného a dôstojného života pre všetkých občanov EU som za vytvorenie nového európskeho fondu, garantujúceho finančné pokrytie tohto nového práva občanov – spotrebiteľov.

Som za povinnosť všetkých členských štátov EU podieľať sa podľa výšky ich HDP na naplnení tohto fondu.

1.4. Zvýšená ochrana vkladov občanov v tzv. investičnom životnom poistení, odškodnenie poškodených občanov z majetku poisťovní

Zabezpečenie ochrany úspor občanov investovaných do tzv. investičného životného poistenia a v iných obdobných druhoch finančných produktov, do ktorých občania vkladajú svoje úspory:

Otázku znehodnocovania vkladov občanov do tzv. investičného životného poistenia, alebo v iných obdobných druhoch finančných produktov, do ktorých občania vkladajú svoje úspory, považujem za jednu z najzávažnejších problémov v oblasti ochrany majetku občanov, ako aj ochrany spotrebiteľov, v súčasnosti. Podľa nedávnych oficiálnych informácií má len tzv. investičné životné poistenie uzatvorené viac ako 900 tisíc občanov.

Teda ochrana úspor, teda majetku občanov v rámci tzv. investičného životného poistenia sa týka takmer 20 % obyvateľov Slovenska, ako aj v rámci iných obdobných druhov finančných produktov, do ktorých občania vkladajú svoje úspory, si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť politikov a štátnych orgánov, ako tejto otázke dodnes venovali, ak nie z iného dôvodu, tak z dôvodu, aby sa neopakovali kauzy podobné BMG a Drukos, alebo v poslednej dobe známy prípad poisťovne, ktorá skrachovala, a do ktorej občania investovali práve do tzv. investičného životného poistenia, kde občania prišli o celoživotné úspory, ktoré im dnes nikto nevie nahradiť. Preto v záujme všetkych dotknutych občanov Slovenska:

Som za

 • Okamžité zmrazenie vyplácania provízií obchodným zástupcom poisťovní poskytujúcich investičné životné poistenie z vkladov, ktoré poisťovniam vyplatili poistení občania
 • za prešetrenie zákonnosti disponovania s vkladmi občanov-poistencov poisťovňami pre účely vyplácania provízií obchodným zástupcom poisťovní
 • za prešetrenie spôsobu nakladania poisťovní s vkladmi občanov do tzv. investičného alebo kapitálového životného poistenia, alebo do iných obdobných druhoch finančných produktov, do ktorých občania vkladajú svoje úspory, za zvýšenie kontroly a dohľadu NBS nad činnosťami poisťovní v tomto druhu poistenia
 • za novú právnu úpravu, ktorá bude garantovať, že vklady občanov-poistencov pri investičnom životnom poistení a v iných obdobných druhoch finančných produktov, do ktorých občania vkladajú svoje úspory, nebudú klesať pod výšku zloženého vkladu a súčasne ktorá bude garantovať minimálny výnos vo výške obvyklej úrokovej sadzby v bankách pri vkladoch na dobu, na ktorú je dohodnuté investičné životné poistenie
https://plus7dni.pluska.sk/domov/nespravodlive

2. Spravodlivosť do justície

Reforma justície

https://domov.sme.sk/c/22078866/stanislav-irsak-kandidat-na-ustavneho-sudcu-profil.html

Program reformy justície by mal spočívať v nasledovných bodoch:

 1. odpolitizácia justície
 2. zmena spôsobu rozhodovania súdov
 3. zmena systému fungovania súdov v podmienkach informačnej spoločnosti
 4. vykonanie systémových zmien v organizácii súdnictva
 5. vytvorenie spoločného Ministerstva pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov

2.1. Odpolitizácia justície – Obnova nezávislého súdnictva

Súčasný stav justície je komplexným problémom. Tento zlý stav bol spôsobený nezodpovednou politizáciou justície politikmi. Obnova obsadenia súdov novými sudcami musí prebehnúť bez akéhokoľvek zásahu do nezávislosti súdov a bez ďalšej politizácie súdnictva.

2.2. Zmena spôsobu rozhodovania súdov

Dôvodom dnešného stavu justície je, že všetky doterajšie politické garnitúry zľahčovali dôležitosť fungovania tohto rezortu pre celý štát a rezort spravodlivosti považovali za „druhoradý“ (výškou rozpočtu, odborným obsadzovaním, publicitou), za čo dnes všetci pykáme nevymožiteľnosťou práva, najmä zlyhaním súdnej ochrany základných občianskych a ľudských práv (toto zlyhanie z nedávnej minulosti je viditeľné najmä v oblasti ochrany pred úžerou a nezákonnými vysťahovaniami občanov pre úžernícke pôžičky). Považujem za potrebné do vedúcich pozícií v rezorte spravodlivosti nominovať nezávislých odborníkov, s dlhodobou praxou v justícii (vrátane advokácie, prokuratúry a notárov, ako aj členov sudcovského stavu samotného) s morálnym kreditom, preukázanými ich skutkami v odbornej praxi.

Základná zmena musí nastať v spôsobe rozhodovania súdov, ktoré musia prejsť od rigidného rozhodovania, teda tzv. normatívnej doktríny, k výkladu právnych predpisov spravodlivým, slabších účastníkov právnych vzťahov ochraňujúcim, spôsobom, teda k tzv. prirodzeno-právnej doktríne, ktorej súčasťou je aj tzv. “vyrovnávacia spravodlivosť”, pri ktorej súdy pri rozhodovaní berú do úvahy všetky okolnosti, najmä ekonomickú prevahu – teda silu jednej zo strán a túto v rámci svojho rozhodovania zohľadňujú. Táto doktrína je už celé desaťročia aplikovaná v nám blízkych právnych kultúrach ako je Nemecko a Rakúsko a je načase, aby aj naše súdy začali rozhodovať spravodlivo.

Z komunistických čias pretrvávajúce autoritatívne a rigidné spôsoby aplikácie právnych predpisov do praxe, tak ohľadne procesného, ako aj hmotného práva majú za dôsledok „nekonečné“ (mnoho rokov trvajúce) súdne procesy bez spravodlivých rozhodnutí.

Preto je potrebné venovať masívnu pozornosť vzdelávaniu sudcov v tejto oblasti, ale najmä presadiť legislatívne zmeny v príslušných činnostiach a kompetenciách súdov upravujúcich právne predpisy, ktoré takýto prechod k spravodlivejšej rozhodovacej činnosti súdov umožnia.

2.3. Komplexná a systematická prestavba justície v rámci informačnej spoločnosti

Popri obsahovej zmene v činnosti súdov, Slovensko musí naplno využiť výhody informačnej spoločnosti a skutočnosť, že EÚ chce podporovať zavádzanie informačných technológií vo verejnej správe, justíciu nevynímajúc. Za takúto zmenu  nemožno považovať v súčasnosti uskutočňované plátanie starého systému informačnou technológiou. Súčasná takzvaná „informatizácia“ je, bez súčasnej obsahovej zmeny zodpovedajúcej možnostiam informačných technológií, iba zbytočným mrhaním verejných prostriedkov, z ktorej majú prospech dodávatelia technológií, nie však verejná správa samotná a vonkoncom nie obyčajní občania, voči ktorým (najmä voči starším občanom bez elektronickej gramotnosti) je súčasná informatizácia viac menej bezohľadná a skôr predstavuje zhoršenie prístupnosti a zvýšenie neprehľadnosti systému.

K tejto časti návrhu reformy justície viac čítaj v časti programu Informatizácia spoločnosti.

2.4. Zmena súdneho systému

Obnova nezávislého súdnictva je možná bez akýchkoľvek politických čistiek v justícii, a to legislatívnou zmenou zo súčasného všeobecného súdnictva a spoločného justičného systému (kde každý súd, vrátane odvolacích súdov a najvyššieho súdu, je súčasne súdom civilným, trestným, pracovným, administratívnym) na samostatné súdne systémy /súdy prvého stupňa, odvolacie súdy a najvyššie súdy/, a to najmä na civilné súdy, trestné súdy, pracovné súdy a administratívne súdy. Touto systémovou zmenou bude umožnený príchod nových sudcov a súčasne sa podstatným spôsobom zníži aj vplyv najvyšších predstaviteľov justície.

2.5. Vytvorenie spoločného Ministerstva pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov

Potreba chrániť občanov v postavení slabšej strany, v ktorej sa obvykle nachádzajú ako tzv. spotrebitelia služieb, či tovarov, sa musí prejaviť aj inštitucionálne, a to vytvorením Ministerstva pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov, ktoré bude zastrešovať tak súdny systém, ako aj systém ochrany spotrebiteľov, ktorý je v súčasnosti rozptýlený medzi viacerými ministerstvami, v dôsledku čoho neexistuje dostatočná koordinácia ochrany spotrebiteľov, z čoho ťažia najmä poskytovatelia služieb a tovarov.

Súčasne takáto inštitucionálna zmena bude zodpovedať inštitucionálnej úprave na úrovni Európskej Únie, nakoľko na úrovni EU je agenda spravodlivosť a ochrana spotrebiteľov zastrešená Department General Justice and Consumers, ktorý na úrovni EU je orgánom, ktorý má postavenie Ministerstva pre Spravodlivosť a Spotrebiteľov.

Úrad na ochranu spotrebiteľov, uvedený v časti 1.2. tohto programu by potom kompetenčne podliehal práve Ministerstvu pre Spravodlivosť a Ochranu Spotrebiteľov

3. Informatizácia spoločnosti na prospech občanov

Realizácia informatizácie spoločnosti na základe tohto programu umožní, aby bol do každej domácnosti na Slovensku zavedený vysokorýchlostný pevný internet, pevné telefónne hovory a HD káblovú verejno-právnu televíziu a rozhlas a priamy prístup ku všetkým elektronickým službám verejnej správy.

Informatizácia spoločnosti by mala spočívať v nasledovnom:

3.1. Dobudovanie GOVNET-u

Je potrebné dobudovať samostatnú a od súkromných podnikov nezávislú verejnú informačnú sieť, GOVNET. Slovensko prostredníctvom siete ŽSR a Energotelu v súčasnosti vlastní úplnú základnú infraštruktúru optických sietí (tzv. kostrovej siete), ktorú je s použitím EU fondov, ktoré sú na to účelovo priamo určené v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, potrebné dobudovať na úplnú a celorepublikovú informačnú  sieť, ktorú môže využívať štátna správa, samospráva, štátne podniky, armáda, podniky verejného záujmu ako sú podniky sieťových odvetví, zdravotníctva, lekárenstva, vzdelávacie inštitúcie, ale aj firmy poskytujúce informačné služby občanom na celom území Slovenska.

Dobudovanie a sprevádzkovanie GOVNET-u by po jeho dokončení predstavovalo značné úspory v štátnych financiách za poplatky, ktoré musí dnes štát a ostatné verejné, či verejno-prospešné inštitúcie platiť súkromným vlastníkom optických, či iných prenosových komunikačných sietí.

Realizácia tohto projektu a zámeru, ktorý bol zo zištných dôvodov úradníkmi, ktorí nezastávali záujmy občanov, ale svoje vlastné, pozastavený a nahradený komerčným systémom, za ktorého používanie musia ľudia platiť poplatky telekomunikačným spoločnostiam, umožní, aby bol do každej domácnosti na Slovensku zavedený vysokorýchlostný pevný internet, pevné telefónne hovory, HD káblovú verejno-právnu televíziu a rozhlas a priamy prístup ku všetkým elektronickým službám verejnej správy.

3.2. Celoplošné dobudovanie IOM

V nadväznosti na dobudovanie GOVNET-u je potrebné dobudovať celoplošnú sieť Integrovaných obslužných miest (IOM), ktoré budú z hľadiska funkcií štátu predstavovať tzv. riešenie „poslednej míle“ (last mile), ktoré budú umiestnené ako súčasť obecných úradov, a ktoré budú obsluhované odborníkmi s právnickým vzdelaním, aby prostredníctvom nich mohli občania pri použití zaručeného elektronického podpisu vstupovať do celého systému e-governmentu a nielen pasívne získavať informácie a potvrdenia, ale aj vykonávať priamo z miesta svojho bydliska, teda z IOM na svojom obecnom úrade, úkony v rámci štátnej správy, justície a výkonu priamej demokracie, ako sú podania, sťažnosti, žaloby, predkladať dôkazy, preberať elektronickou poštou úradné zásielky a pod.

Realizácia tejto časti projektu v nadväznosti na jej využitie v justícii umožní, že ľudia nebudú musieť cestovať nielen na úrady, ale ani na súdy, bude vylúčené, aby im nebolo doručené súdne rozhodnutie a oni sa dostali do exekúcie v dôsledku právoplatnosti rozsudku, platobného rozkazu, či iného exekučného titulu, o ktorom ani nevedeli, že bol na nich vydaný a taktiež budú občania môcť celé konanie pred súdmi absolvovať priamo z domova, pri odbornej pomoci právne vzdelaných osôb, ktoré budú mať postavenie justičných pracovníkov a ktorí budú na každom IOM prítomní.

3.3. Realizácia tzv. poslednej míle

Prostriedky EU fondov určených na Operačný plán informatizácia spoločnosti je potrebné účelovo určiť na realizáciu tzv. poslednej míle, teda prepojenia kostrovej a regionálnej siete s domácnosťami občanov, a to prostredníctvom optických vedení, ktoré umožňujú neobmedznú prenosovú kapacitu pri minimálnych nákladoch na prevádzku. Realizáciou tzv. poslednej míle do všetkých domácností, vrátane vidieka bude umožnené, aby pevný vysokorýchlostný internet, pevné digitálne hovory, HD televízia a iné interentové služby mali všetci občania prístpné vo svojich domácnostiach.

3.4. Maximálne využitie moderných technológií komunikácie na diaľku

Realizácia poslednej míle umožní občanom maximálne využitie služieb verejnej správy pri súčasnej minimalizácia nákladov občanov na uplatňovanie svojich zákonných práv voči iným občanom, štátnym orgánom, v rámci súdnych konaní, v rámci e-governmentu, e-zdravotníctva, e-štúdia a obdobných verejno-prospešných služieb štátu a miestnej samosprávy.

Zníženie potreby občanov cestovať na úrady, či súdy súčasne bude predstavovať obrovské úspory v nákladoch občanov, ale aj v nákladoch štátnych orgánov pri výkone miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy.

Využitie najmodernejších komunikačných technológií umožní vykonávanie priamej demokracie, ale aj rokovaní a rozhodovaní skupinových štátnych orgánov, ako je vláda, parlament, ale aj verejných pojednávaní súdov maximálne transparente, pri možnosti každého občana sledovať rokovania v priamom prenose.

Súčasne tieto technológie umožnia bezpečnú funkciu štátu v čase možných výnimočných stavov a situácií, aké v súčasnosti hrozia, ako je v súčasnosti prebiehajúca epidémia rôznych vírusov, v dôsledku ktorých dochádza k uzatváraniu miest, či obmedzovaniu činností, na ktorých sa súčasne zúčastňujú viaceré osoby. Teda urýchlené zavedenie takýchto technológií umožní plynulé fungovanie všetkých štátnych, miestnych či samosprávnych orgánov, priebeh výuky v školách, ale aj obchodných aktivít občanov a organizácií.

3.5. Vytvorenie Ministerstva pre informatizáciu spoločnosti

Súčasne so sprevádzkovaním GOVNET-u som za vytvorenie samostatného Ministerstva pre informatizáciu spoločnosti, ktoré posunie fungovanie slovenského štátu do podmienok tretieho tisícročia. Toto ministerstvo je možné vytvoriť bez akýchkoľvek nových nákladov, pričom materiálny aj personálny substrát tohto nového ministerstva by bol vytvorený z existujúcich budov, personálu a infraštruktúry v súčasnosti vlastnených a prevádzkovaných Železnicami SR, Energotelom a oddeleniami informatizácie všetkých ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Existencia súčasných štruktúr by tak nadobudla zmysel a účelnosť a prostriedky vynakladané na mzdy, správu a zamestnancov týchto štátnych podnikov by boli maximálne a racionálne využité.

4. Rešpekt pre rodičov a deti v športe – Šport pre všetky deti – podpora talentov z ľudu

4.1. Úplná voľnosť športujúcich detí do 15 rokov

Práva rodičov a maloletých vyplývajúce z Ústavy SR sú v kolektívnych športoch nerešpektované. Napriek tomu, že štát prispieva na športové aktivity maloletých podstatným spôsobom, súkromné kluby a zväzy v oblasti kolektívnych športov stanovujú také podmienky, podľa ktorých rodičia majú prakticky znemožnené zasahovať do rozhodovania o ich dieťati-športovcovi, hoci podľa Ústavy SR sú jediným subjektom oprávneným o svojom dieťati rozhodovať. Tento protiprávny stav je potrebné odstrániť.

4.2. Úplný zákaz tzv. výchovného

Rovnako tzv. výchovné, ktoré v zmysle Zákona o športe športové kluby nemajú právo požadovať od rodičov, stále nakoniec platia rodičia, ktorí sú donútení na túto úhradu v skrytej forme, a to cestou údajného “sponzorského”. Toto obchádzanie zákona a okrádanie rodičov športujúcich detí, na ktorých leží bremeno celého financovania športu v našom štáte a de facto suplujú v tomto ohľade povinnosť štátu, musí byť zastavené a prípady takéhoto protiprávneho postupu musia byť vyšetrené, porušovatelia potrestaní a rodičom, ktorí boli takto protiprávne donútení na poskytnutie “sponzorského” klubom musia byť ich peniaze vrátené. Toto prešetrenie, ako aj nová legislatívna právna úprava úplného zákazu tzv. výchovného a ďalšie zmeny smerom k rešpektovaniu práv rodičov voči ich deťom v športe, by malo byť významnou činnosťou hlavného kontrolora športu.

4.3. Podpora talentovaných detí v športe zo sociálne slabších rodín

Vďaka systému organizácie a financovania sú v súčasnosti kolektívne športy a športy všeobecne činnosťou, ktorú si môžu dovoliť iba bohatší občania. Týmto nášmu športu uniká množstvo talentov z rodín, ktoré si nemôžu dovoliť svoje deti v športovej aktivite podporiť, pretože, s ohľadom na súčasný systém, alebo skôr chaos, nemajú prostriedky ani na financovanie základných životných potrieb, a to aj v prípade, že obaja rodičia pracujú. Preto je potrebné, aby štát cielene hľadal, vyberal a finančne podporoval športové talenty zo sociálne slabších rodín, a to už v rannom veku, pretože v súčasnosti sa z dôvodu profesionalizácie športu športová kariéra začína už v rannom detskom veku.

4.4. Šporové prenosy všetkých štátom podporovaných športových činností vo verjno-právnej televízii

Športové prenosy zo športových podujatí a športových súťaží, ktoré sú dotované štátom, nie sú prístupné verejno-právnym televíziám a občania bez toho, aby si museli kúpiť komerčnú, či už káblovú alebo satelitnú televíziu, nemajú možnosť športové prenosy (najmä kolektívne športy) sledovať. Prispievanie štátu jednotlivým športovým zväzom na ich činnosť musí byť podmienené poskytovaním vysielacích práv zo športových podujatí spolufinancovaných štátom alebo z verejných prostriedkov.

2,130 total views, 4 views today